Hệ thống xử lý nước tưới
Dự án thực hiện, XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT

Hệ thống xử lý nước hiện đại sử dụng trên thế giới

Quy trình xử lý nước cấp và xử lý nước thải trên thế giới hiện nay Ứng dụng trong : Xử lý nước thải : Nước tái sử dụng, xử lý nước và bảo màng siêu lọc trong công nghệ dùng màng sinh học. Xử lý nước uống: Giảm độ đục, loại bỏ các trihalomethanes … […]