XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Mởđầu Nước thải nhà máy chế biến thủy sản được đặc trưng bởi hàm lượng ô nhiễm chất hữu cơ và nitơ cao. Nồng độ BOD ³ 1000mg/l và tổng nitơ ³ 150mg/l. Tỉ lệ COD/BOD5 nằm trong khoảng 1,1 – 1,3, cho phép xử lý nước thải theo phương pháp sinh học đạt hiệu quả cao. Trong quá trình […]