Xử lý nước thải chế biến thủy sản

Sơ đồ quy trình :

Sơ đồ quy trình xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản
Sơ đồ quy trình xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản

Các chỉ tiêu yêu cầu :

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị QCVN 24 -2009
1 pH 5 – 7.5 6 – 9
2 BOD5 Mg/l 1.200 – 2.500 30
3 TSS Mg/l 350 – 560 50
4 Amino, tính theo Nito Mg/l 180 – 200 10
5 Nito tổng Mg/l 250 – 375 30
6 Chlorine Mg/l 10 – 25 1
7 Coliforms MPN/100ml 12.000 – 18.500 3

Ảnh công trình :

xu-ly-thuy-san-1

Xem Thêm :

Xử lý nước thải chế biến cao su thiên nhiên
Xử lý nước thải chăn nuôi tái tạo Biogas thành điện
Xử lý nước thải chế biến cá Basa
Xử lý nước thải dệt nhuộm
Xử lý nước thải khu công nghiệp
Xử lý nước thải sản xuất giấy
Xử lý nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải thuộc da
Xử lý nước thải nhà máy bia

CTY ĐÔNG DƯƠNG