Xử lý nước thải dệt nhuộm

Sơ đồ quy trình :

Sơ đồ quy trình xử lý nước thải dệt nhuộm
Sơ đồ quy trình xử lý nước thải dệt nhuộm

Các chỉ tiêu yêu cầu :

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị QCVN 24 -2009
1 Nhiệt độ oC 80 40
2 pH [ 3 – 11 6 – 9
3 Độ màu Pt-Co 150 20
4 BOD5 Mg/l 120 – 220 30
5 COD Mg/l 850 – 1050 50
6 Tổng chất rắn Mg/l 180 – 250 50
(TSS)
7 Dầu mỡ khoáng Mg/l 45 – 60 5

Ảnh công trình :

xu-ly-det-nhuom-1

Xem Thêm :

Xử lý nước thải chế biến cao su thiên nhiên
Xử lý nước thải chăn nuôi tái tạo Biogas thành điện
Xử lý nước thải chế biến cá Basa
Xử lý nước thải khu công nghiệp
Xử lý nước thải sản xuất giấy
Xử lý nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải thuộc da
Xử lý nước thải thuỷ sản
Xử lý nước thải nhà máy bia

CTY ĐÔNG DƯƠNG