Xử lý nước thải nhà máy bia

Sơ đồ quy trình :

Sơ đồ quy trình xử lý nước thải nhà máy sản xuất bia
Sơ đồ quy trình xử lý nước thải nhà máy sản xuất bia

Các chỉ tiêu yêu cầu :

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị QCVN 24 -2009
1 pH 4 – 10 6 – 8.5
2 BOD5 Mg/l 3.500 – 15.000 30
3 TSS Mg/l 350 – 1.200 50
4 Nito tổng Mg/l 250 – 500 15
5 Phot pho tổng Mg/l 40 – 100 4

 

Ảnh công trình :

xu-ly-nuoc-thai-bia-ruou-1

Xem Thêm :

Xử lý nước thải chế biến cao su thiên nhiên
Xử lý nước thải chăn nuôi tái tạo Biogas thành điện
Xử lý nước thải chế biến cá Basa
Xử lý nước thải dệt nhuộm
Xử lý nước thải khu công nghiệp
Xử lý nước thải sản xuất giấy
Xử lý nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải thuộc da
Xử lý nước thải thuỷ sản

CTY ĐÔNG DƯƠNG