Xử lý nước thải chăn nuôi tái tạo Biogas

Sơ đồ quy trình :

Quy trình công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi
Quy trình công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi biogas

Các chỉ tiêu yêu cầu :

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị QCVN 24 -2009
1 pH 4 – 9 6 – 9
2 BOD5 Mg/l 3.500 – 5.000 30
3 TSS Mg/l 350 – 1.200 50
4 Nito tổng Mg/l 250 – 500 15
5 Phot pho tổng Mg/l 70 – 240 4
6 Coliform MPN/100ml 15.000 – 25.000 3

Ảnh công trình :

xu-ly-biogas-1

Xem Thêm :

Xử lý nước thải chế biến cao su thiên nhiên
Xử lý nước thải chế biến cá Basa
Xử lý nước thải dệt nhuộm
Xử lý nước thải khu công nghiệp
Xử lý nước thải sản xuất giấy
Xử lý nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải thuộc da
Xử lý nước thải thuỷ sản
Xử lý nước thải nhà máy bia

CTY ĐÔNG DƯƠNG