Xử lý nước thải chế biến cao su

Sơ đồ quy trình :

Sơ đồ quy trình xử lý nước thải chế biến cao su
Sơ đồ quy trình xử lý nước thải chế biến cao su

Các chỉ tiêu yêu cầu :

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị QCVN 24 -2009
1 pH 3.5 – 5.5 6 – 9
2 BOD5 Mg/l 5.500 – 8.000 30
3 COD Mg/l 7.500 – 12.800 50
4 TSS Mg/l 500 – 650 50
5 Nito tổng Mg/l 375 – 450 15
6 Amoni, tính theo nito Mg/l 300 – 380 5

Ảnh công trình :

xu-ly-nt-cao-su-1

Xem Thêm :
Xử lý nước thải chăn nuôi tái tạo Biogas thành điện
Xử lý nước thải chế biến cá Basa
Xử lý nước thải dệt nhuộm
Xử lý nước thải khu công nghiệp
Xử lý nước thải sản xuất giấy
Xử lý nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải thuộc da
Xử lý nước thải thuỷ sản
Xử lý nước thải nhà máy bia

CTY ĐÔNG DƯƠNG