Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt – Với mong muốn môi trường sống ngày càng được cải thiện, vấn đề quản lý nước thải sinh hoạt được dễ dàng hơn để phù hợp với sự phát triển tất yếu của xã hội và cải thiện nguồn tài nguyên nước đang bị thoái hóa và ô nhiễm nặng nề. Chúng tôi sẽ cùng với Quý khách hàng góp phần cho việc quản lý nước thải sinh hoạt khu dân cư ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn và môi trường ngày càng sạch đẹp hơn.

Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt:

Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt
Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt

Các chỉ tiêu yêu cầu :

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị QCVN 24 -2009
1 pH 5 – 9 5 – 9
2 BOD5 Mg/l 200 – 350 30
3 TSS Mg/l 120 – 280 50
4 Sunfua (tính theo H2S) Mg/l 1
5 Amoni (tính theo N) Mg/l 5
6 Nitorat NO3- (tính theo N) Mg/l 20 – 55 30
7 Fat Mg/l 15 – 28 10
8 Tổng các chất hoạt động bề mặt 8 – 25 5
9 Phot pho PO43- (tính theo P) Mg/l 4 – 8 6
10 Coliform MPN/100ml 25 3

Ảnh công trình :

xu-ly-nc-thai-sh-1

Hình ảnh xử lý nước thải theo sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt

Xem Thêm :

Xử lý nước thải chế biến cao su thiên nhiên
Xử lý nước thải chăn nuôi tái tạo Biogas thành điện
Xử lý nước thải chế biến cá Basa
Xử lý nước thải dệt nhuộm
Xử lý nước thải khu công nghiệp
Xử lý nước thải sản xuất giấy
Xử lý nước thải thuộc da
Xử lý nước thải thuỷ sản
Xử lý nước thải nhà máy bia

CTY ĐÔNG DƯƠNG