Xử lý nước thải thuộc da

Sơ đồ quy trình :

Sơ đồ quy trình xử lý nước thải thuộc da
Sơ đồ quy trình xử lý nước thải thuộc da

Các chỉ tiêu yêu cầu :

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị QCVN 24 -2009
1 pH 4 – 10.5 6 – 9
2 BOD5 Mg/l 2.500 – 3.000 50
3 COD Mg/l 3.000 – 6.000 100
4 TSS Mg/l 560 – 850 100
5 Crom Mg/l 37 – 65 0.2
6 Nito Mg/l 65 – 150 30
7 Photpho Mg/l 25 – 49.5 6
8 Fat MPN/100ml 85 – 100 20

Ảnh công trình :

xu-ly-thuoc-da-1

Xem Thêm :

Xử lý nước thải chế biến cao su thiên nhiên
Xử lý nước thải chăn nuôi tái tạo Biogas thành điện
Xử lý nước thải chế biến cá Basa
Xử lý nước thải dệt nhuộm
Xử lý nước thải khu công nghiệp
Xử lý nước thải sản xuất giấy
Xử lý nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải thuỷ sản
Xử lý nước thải nhà máy bia

CTY ĐÔNG DƯƠNG